Video: Василь "МІФ" Сліпак / Vasyl "MYTH" Slipak

8 min cut of "Myth", (C)2018 Leonid Kanter & Ivan Yasniy